RON CAO SU MÁI NHÀ                            RON CAO SU BÁN NGUYỆT

 RON CAO SU CHỐNG ỒN

. Sản phẩm có nguồn gốc từ cao su thiên thiên được pha trộn với các phụ gia, trải

  qua một công đoạn lưu hoá định hình để làm nên sản phẩm ron hoàn chỉnh.